Условия за ползване

1. Предмет и правно значение

1.1. Настоящите Условия за ползване са приети от КАРПОРТАЛ ЕООД на основание чл. 16 от Закона зазадълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

• условията за ползване на уебсайта buhal.bg, наричан по-долу за краткост БУХАЛ.БГ, от потребителите на предлаганите от него услуги;

• условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между КАРПОРТАЛ ЕООД и потребителите на БУХАЛ.БГ;

• правата и задълженията на КАРПОРТАЛ ЕООД и на съответните потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.

1.2. Приемането на настоящите Условия за ползване от потребителите на БУХАЛ.БГ е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между КАРПОРТАЛ ЕООД и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки. КАРПОРТАЛ ЕООД има право, но не е задължено, да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо потребители, които не са приели настоящите Условия за ползване. Приемането на настоящите Условия за ползване от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) "Прочетох и приемам: Условия за ползване" в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчказа покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. С приемането на Условията за ползване потребителят изразява съгласие за сключване на договор от разстояние.

1.3. Условията за ползване са публикувани на видно място на БУХАЛ.БГ и са достояние на всеки посетител.

1.4. Публикуването на стоки на БУХАЛ.БГ се счита за публична покана към потребителите да отправят до КАРПОРТАЛ ЕООД съответно предложение за сключване на договор за покупко-продажба посмисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

1.5. Маркирането на полето (чекбокса) "Прочетох и приемам: Условия за ползване" в рамките на процедурата по подаване на поръчка за покупка създава необорима презумпция, че потребителят се е запознал с Условията за ползване преди да ги приеме. С маркирането на полето (чекбокса) "Прочетох и приемам: Условия за ползване"потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване и ги приема.

 

2. Данни за КАРПОРТАЛ ЕООД и за БУХАЛ.БГ: БУХАЛ.БГ е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки. БУХАЛ.БГ е собственост на КАРПОРТАЛ ЕООД с фирмени данни: ЕИК 201515980,
Адрес на регистрация: София 1614, Горна баня, ул. Обзор 10, МОЛ: Виктор Бойчев.

 

3. Обект на продажба.

Основни характеристики на предлаганите стоки. Цени и транспортни разходи, невключени в цената.

3.1. Обект на продажба чрез БУХАЛ.БГ са обявените на него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.

3.2. Основните характеристики на стоките, предлагани чрез БУХАЛ.БГ, са описани в самия уебсайт и в съответните подраздели за отделните видове продукти.

3.3. Цените на стоките, предлагани чрез БУХАЛ.БГ, са посочени в самия уебсайт, в раздела за съответния вид стока. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират и в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя. КАРПОРТАЛ ЕООД има право да променя едностранно посочените на БУХАЛ.БГ цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на уебсайта.

3.4. Цените по т. 3.3. включват транспортните разходи по доставката само и единствено при положение, че тя се извършва в границите на Република България.

3.5. Отправената от КАРПОРТАЛ ЕООД чрез БУХАЛ.БГ публична покана съгласно чл. 290, ал.1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Обявените цени са валидни до тяхната евентуална промяна от КАРПОРТАЛ ЕООД, като във всички случаи промяната на цените не засяга вече потвърдените поръчки за покупка

4. Общи задължения на потребителите във връзка с ползването на БУХАЛ.БГ и покупкатана стоки:

4.1. БУХАЛ.БГ може да бъде ефективно използван за подаването на поръчки за покупка на предлаганите от него стоки само след като съответният потребител изпрати надлежно попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща:

• вида и броя на стоките, предмет на поръчката за покупка;

• единичната и общата крайна цена на поръчаните стоки;

• трите имена на потребителя;

• валиден електронен адрес на потребителя;

• телефонен номер на потребителя;

• адрес за получаване на поръчаната стока;

• данни за избрания от потребителя начин на плащане – по банков път, с наложен платеж, чрез PayPal, чрез ePay или други;

• данни за издаване на фактура – в случай, че потребителят желае издаването на фактура.

Попълването на непълни, неверни или сгрешени данни в поръчката за покупка прави същата невалидна и освобождава КАРПОРТАЛ ЕООД от всякакви задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.

4.2. Поръчката за покупка на стоки през БУХАЛ.БГ може да бъде подадена само след като потребителят се запознае с настоящите Условия за ползване и ги приеме чрез маркирането на полето (чекбокса) "Прочетох и приемам: Условия за ползване" преди изпращането на съответната поръчка по електронен път.

4.3. БУХАЛ.БГ не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълнота в данните по т. 5.1. или при липсата на изявление за приемане на Условията за ползване.

4.4. Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на съответендоговор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 ТЗ. Поръчката за покупка не обвързва КАРПОРТАЛ ЕООД и БУХАЛ.БГ до момента на нейното потвърждаване от КАРПОРТАЛ ЕООД съгласно т.6.1.

4.5. Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, съдържащо оферта за покупка, съгласно съдържанието на поръчката.

 

5. Проверка за верността на предоставените от потребителя данни и автентичността на поръчката.

Приемане на предложението на потребителя за сключване на договор за покупко-продажба

5.1. След получаване на поръчката КАРПОРТАЛ ЕООД и БУХАЛ.БГ извършват проверка за автентичността на поръчката, нейната валидност и верността на посочения адрес за доставка, като се свързват с потребителя на посочения от него електронен адрес или телефон. След като потребителят потвърди автентичността на подадената от него поръчка и нейните реквизити, КАРПОРТАЛ ЕООД изпраща потвърждение за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес. Потвърждението на поръчката съдържа всички данни по т. 5.1., дължимите от потребителя транспортни разходи, срока за извършване на доставката и уникален номер на приетата поръчка. В случай, че потребителят е посочил, че ще извърши плащането по банков път, потвърждението съдържа и данните за банковата сметка на КАРПОРТАЛ ЕООД, по която следва да бъде извършено плащането. В тези случаи срокът за извършване на доставката започва да тече от момента на заверяването на банковата сметка на КАРПОРТАЛ ЕООД с дължимата сума. В съответното платежно нареждане или вносна бележка потребителят задължително посочва уникалният номер на подадената от него поръчка, предоставен му с потвърждението за нейното приемане. При спазване на условията по т. 5.1. поръчката за покупка се счита за приета от КАРПОРТАЛ ЕООД и подлежаща на изпълнение от момента на изпращане на електронното потвърждение на поръчката от страна на КАРПОРТАЛ ЕООД.

5.2. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, КАРПОРТАЛ ЕООД ще уведоми потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена. В тези случаи потребителят има право дасе откаже от подадената поръчка, да я потвърди, като приеме съответния нов срок за доставка, или да поръча друга, налична стока.

 

6. Сключване на договорите за покупко-продажба.

6.1. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който КАРПОРТАЛ ЕООД изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес, освен в случаите по т.6.2 и т.6.3.

6.2. В случай, че предмет на поръчката по т. 5.1. са стоки на обща стойност над 10 000 (десет хиляди) лева, между КАРПОРТАЛ ЕООД и потребителя винаги се сключва писмен договор за покупко-продажба. В този случай поръчката за покупка се счита за приета от КАРПОРТАЛ ЕООД и подлежаща на изпълнение от момента на подписването на писмения договор. КАРПОРТАЛ ЕООД информира потребителя за необходимостта от сключването на писмен договор за покупко-продажба съгласно настоящите Условия за ползване в рамките на процедурата по проверка на автентичността на поръчката и нейната валидност съгласно т. 6.1.

 

7. Права и задължения на страните.

7.1. КАРПОРТАЛ ЕООД се задължава:

• да прехвърли на потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние;

• да достави в срок съответната стока;

• да осигури съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по смисъла начл. 106 от Закона за защита на потребителите.

7.2. Потребителят се задължава:

• да посочи пълни, точни и верни данни по т. 5.1.;

• да плати цената на поръчаната от него стока;

• да заплати разходите по доставката при наличие на такива;

• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той надлежно е овластил за това;

 

8. Извършване на доставките.

Получаване на стоката:

8.1. КАРПОРТАЛ ЕООД доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки с куриер до 4 (четири) работни дни след сключването на договора за покупко-продажба.

8.2. Поръчаната стока може да бъде получена само от:

• купувача;

• лице, овластено от купувача да получи стоката по реда, посочен в т. 5.1. (със самата поръчка);

• лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;

• лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да язаплати в брой от името на купувача;

• лице, което представи оригинал на заверено от банка преводно нареждане или вносна бележка зазаплащане на цената на доставената стока.

8.3. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по т. 9.2. в срока за изпълнениена доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, КАРПОРТАЛ ЕООД се освобождава от задължението си да достави стоката - предмет на поръчката за покупка. В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на сроказа доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителнатадоставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общатасума за поръчката и първата доставка.

8.4. При приемането на стоката лицето по чл. 9.2. подписва документ, удостоверяващ получаването надоставката и изпълнението на задълженията на КАРПОРТАЛ ЕООД по чл. 54 от ЗЗП със съдържание съгласноПриложение № 1 към настоящите Условия за ползване.

8.5. В случай, че купувачът е потребител по смисъла на пар. 13, т. 1 от ЗЗП, при получаването на доставката лицето по т. 8.2. получава екземпляр от писмена информация, съдържаща:

• актуалните данни на КАРПОРТАЛ ЕООД съгласно т. 2 и служебния адрес, на който потребителят може даизпраща жалби;

• правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право;

• данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.При получаването на доставката лицето по т. 8.2. подписва един екземпляр от предоставенат муинформация, който остава у куриерската фирма и се предава на КАРПОРТАЛ ЕООД.8.6. В случай, че плащането на цената на стоката не е извършено по банков път, цената се заплаща накуриера при доставянето й. По същия начин се заплащат и транспортните разходи по доставката.

 

9. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока.

Отказ от договора:

9.1. Клиентът има право да откаже получаването на стоката - предмет на подадена от него поръчка, когато:

а) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да сеустанови чрез обикновения й преглед;

б) цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

в) потребителят е физическо лице и упражни правото си по т. 9.2.За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката, в който се описват причините за отказа. В случаите по буква "а" по-горе и ако потребителят не изяви друга воля,стоката подлежи на заменяне с такава, която съответства на договореното. Разходите по заменянето на стоката са за сметка на КАРПОРТАЛ ЕООД.

9.2. В случай, че потребителят е физическо лице, той има право да се откаже от договора за покупко-продажба без изрични основания за това или да поиска еднократна замяна за друг продукт в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката. Потребителят е длъжен да уведоми за неговото решение на телефон 0988 34 17 22 или имейл: info@buhal.bg. Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки може да намерите на този адрес. За повече информация относно всички Ваши права и задължения като потребител и клиент моля посетете сайта на КЗП. За повече информация при разрешаване на възникнали спорове с онлайн търговец може да посетите сайта на Европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове

В случай на отказ от договора за покупко-продажба разходите по връщането на продукта са за сметка на купувача. В случай на замяна на продукт разходите и в двете посоки са за сметка на купувача. Продуктът трябва да бъде във вида, в който е доставен - опаковкатаму да не бъде нарушена (опаковката на пратката може да бъде отваряна), да не бъде зацапана или повредена по друг начин. Правото по тази точка може да се упражни и чрез отказ да бъде приета дадена доставка.

9.3. В случаите по т. 9.1. и т. 9.2., ако потребителят е заплатил цената на стоката, КАРПОРТАЛ ЕООД възстановява платените суми в срок до 30 дни от получаване на пратката. В случай, че потребителят е отказал да приеме стоката поради несъответствието й с уговореното и същата подлежи на замяна, се прилага съответно т. 6 и се извършва нова доставка.

 

10. Рекламации.

Рекламациите за недостатъци на доставени от КАРПОРТАЛ ЕООД стоки се извършват на основанията и по реда, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалите приложими нормативни актове. За уводемяване при рекламации използвайте тел: 0988 34 17 22 или emal: info@buhal.bg

 

11. Дата на влизане в сила на настоящите Условия за ползване.

Настоящите Условия за ползване са обявени на БУХАЛ.БГ на 03 юни 2011 и влизат в сила, считано от 03 юни 2011, като се прилагат за всички поръчки за покупка, подадени на или след тази дата.